Kuul Best Practice

KUUL™ EVAPORATIVE MEDIA

Các khuyến nghị cho hệ thống Kuul® evaporative media của bạn

Nên làm:

 • Tính toán kích cỡ bơm chính xác cho hệ thống làm mát bay hơi của bạn.
 • Luôn luôn chắc rằng bạn có sự phân phối nước tốt trên evaporative media của bạn.
 • Tránh các vệt khô hạn trên evaporative media của bạn.
 • Để cho evaporative media của bạn khô ráo hoàn toàn một lần mỗi 24 giờ.
 • Kiểm tra chất lượng nước của bạn và phân tích để biết độ pH cao và các thuộc tính cặn rỉ.
 • Sử dụng một hệ thống định lượng kiểm soát pH nếu độ pH của bạn quá cao.
 • Duy tu evaporative media của bạn thường xuyên và dùng liều-gây-sốc với nếu cần thiết.
 • Sử dụng một hệ thống xả thải tháo-nước hay hầm chứa/bồn chứa để kiểm soát nồng độ muối nhằm ngăn ngừa cặn rỉ.
 • Sử dụng các bộ lọc nước nội-dòng trong các vòi phun của bạn.
 • Luôn luôn chắc rằng các lỗ ống-vòi-phun phân phối quay hướng lên trên.
 • Lắp đặt một hệ thống xả để giữ cho các vòi phun phân phối được sạch sẽ.
 • Che chắn evaporative media của bạn khỏi mặt trời nếu có thể.

Không nên làm:

 • Đừng sử dụng các hóa chất gây hại cho evaporative media và môi trường. Chỉ sử dụng các đề xuất của Portacool, LLC.
 • Đừng sử dụng các chu trình nước tắt-mở thường xuyên trên evaporative media.
 • Đừng để cho rong tảo phát triển mạnh và các vỉa cặn rỉ hình thành. Hãy tiến hành các biện pháp phòng ngừa thường xuyên.
 • Đừng lỡ mất các chu trình bảo trì hàng tháng.

Evaporative Media Best Practices PDF

Download

Contact one of our Kuul® evaporative media experts today to get more out of your evaporative media.

The Kuul Effect goes well beyond the products we make.

Contact an expert